Disseny del projecte “Pomes de Muntanya de la Vall de Lord”

“Poma de muntanya de la Vall de Lord” sorgeix de la mà de 7 promotors veïnes i veïns de la Vall de Lord que cerquen una alternativa productiva per a la pagesia de muntanya que actuï com a centralitat d’un projecte de promoció territorial de la vall, responsable i integral. Com a projecte integral, Poma de muntanya desenvolupa actuacions en tres eixos; el contracte social entre territoris, que pretén capgirar les tendències de la societat de l’oci i el turisme estacional cap a un turisme responsable que ofereixi al visitant recursos interpretatius i d’educació popular entorn la multifuncionalitat d’una pagesia de muntanya activa que permeti posar en valor les seves externalitats positives.

Desenvolupar aquest eix significa també educar per un consum responsable i local; La promoció local de la Vall de Lord, a partir de la creació d’un producte de qualitat diferenciada, i que creixi paral·lelament a la creació de xarxes entre iniciatives locals de l’àmbit social, productiu (integració horitzontal: desenvolupament de circuits curts de comercialització i venda directa), ja sigui a nivell local com a nivell supralocal a partir de les xarxes d’economia social i responsable.

Aquesta promoció local, endògena, cal que es regeixi per principis de democràcia interna i la responsabilitat social empresarial; I finalment, la qualitat ecològica de l’entorn, a partir de posar en valor els recursos naturals locals (aigua, terra, varietats locals), les pràctiques d’agroecologia, la potenciació de mosaics agroforestals amb l’increment dels ecotons i la diversitat d’hàbitats, així com la resiliència a les pertorbacions. É especialment interessant també la protecció enfront la erosió que ofereixen els fruiters plantatgs als marges de les parcel·les.