“Pomes de muntanya de la Vall de Lord”: assessorament i disseny d’un model empresarial d’economia social d’impacte territorial (juntament amb Gedi sccl i Frescoop sccl)

L’ARADA, Creativitat Social, és una entitat sense afany de lucre, inscrita al cens d’entitats ambientals, que du a terme projecte de promoció local sostenible a partir de la creació de xarxes locals.

Des d’aquest objectiu transversal, desenvolupa projectes proposats per la comunitat en espais deliberatius-participatius, sigui en l’àmbit de la cultura, el turisme sostenible, l’economia social i l’atenció a les persones, o en l’agroecologia. En la mesura que tots ells es basen en la mobilització dels recursos locals i la promoció de xarxes locals, es treballa gairebé sempre en acords público-privats relacionats amb la custòdia de valors socials i culturals d’un territori, i òbviament també de la seva custòdia del patrimoni natural i sobretot de cultura agrària.

En aquest darrer aspecte destaquen els projectes de ‘poma de Muntanya de la Vall de Lord i muntanyes veïnes’, promogut per l’Associació per la Promoció de la Vall de Lord i muntanyes veïnes; Territori de Masies, projecte de turisme sostenible i cultural; i finalment el projecte de varietats locals de plantes cultivades. Si bé cap d’ells ha formalitzat contractes de custòdia del territori, si que ho han fet, tal i com es pot observar a continuació, des de la pràctica.

Per a fer-ho, L’ARADA compta amb un equip pluridisciplinar format per experts en comunicació social, sociologia i creació de xarxes, i en desenvolupament rural sostenible.

“Poma de muntanya de la Vall de Lord” sorgeix de la mà de 7 promotors veïnes i veïns de la Vall de Lord que cerquen una alternativa productiva per a la pagesia de muntanya que actuï com a centralitat d’un projecte de promoció territorial de la vall, responsable i integral.

Com a projecte integral, Poma de muntanya desenvolupa actuacions en tres eixos; el contracte social entre territoris, que pretén capgirar les tendències de la societat de l’oci i el turisme estacional cap a un turisme responsable que ofereixi al visitant recursos interpretatius i d’educació popular entorn la multifuncionalitat d’una pagesia de muntanya activa que permeti posar en valor les seves externalitats positives. Desenvolupar aquest eix significa també educar per un consum responsable i local; La promoció local  de la Vall de Lord, a partir de la creació d’un producte de qualitat diferenciada,  i que creixi paral·lelament a la creació de xarxes entre iniciatives locals de l’àmbit social, productiu (integració horitzontal: desenvolupament de circuits curts de comercialització i venda directa), ja sigui a nivell local com a nivell supralocal a partir de les xarxes d’economia social i responsable.

Aquesta promoció local, endògena, cal que es regeixi per principis de democràcia interna i la responsabilitat social empresarial; I finalment, la qualitat  ecològica de l’entorn, a partir de posar en valor els recursos naturals locals (aigua, terra, varietats locals), les pràctiques d’agroecologia, la potenciació de mosaics agroforestals amb l’increment dels ecotons i la diversitat d’hàbitats, així com la resiliència a les pertorbacions. És especialment interessant també la protecció enfront la erosió que ofereixen els fruiters plantats als marges de les parcel·les.