Projecte ACTUA: Fem coses al sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.

Projecte ESPAIS

El projecte ESPAIS és un procés participatiu que neix de la inquietud dels membres de l’Arada per a la cerca d’alternatives de desenvolupament rural i de la recuperació de la responsabilitat col·lectiva en el devenir de la realitat territorial i comunitària del lloc on vivim.

Emmarcat en el projecte ESPAIS s’ha elaborat una diagnosi socioambiental participativa —resultat de la fase 1-, s’ha consensuat un escenari desitjable per al món rural del Solsonès —resultat de la fase 2— i s’ha definit un Pla d’Acció Integral (PAI) —resultat de la fase 3— que permet transformar la diagnosi en la direcció de l’escenari consensuat així com cercar formes organitzatives per a la implementació del PAI.

Els grans objectius que persegueix el Pla d’Acció resultant són garantir l’accés a serveis bàsics, reestructurar l’economia local per fer-la més autònoma i diversificar llocs de treball, fomentar la identitat col·lectiva i
integrar els col·lectius de risc (dones, joves , gent gran i nouvinguts). Actuant sobre aquest grans eixos el PAI hauria de permetre reconvertir episodis d’èxode rural i garantir la cohesió social i territorial de la comarca. A banda dels resultats anteriors, el projecte deixa al territori resultats no quantificables com l’inici de la mobilització dels actors del territori per a què actuïn col·lectivament i transformin la realitat cap a situacions més desitjables.

Projecte ACTUA

La present proposta neix arran del Projecte ESPAIS, que culmina amb una intervenció en el territori de prop de 2 anys i amb un Pla d’Acció Integral del Solsonès ( PAI del Solsonès) construït col·lectivament. Una de les inquietuds més importants que tenim des de l’Arada és que els processos que resulten en un Pla d’Acció no acabin en un projecte que tan sols roman com a bon record de l’experiència plasmat en un document escrit aparcat en algun calaix.

Per aquest motiu, des d’Arada hem cercat des del començament possibles vies que permetessin, una vegada finalitzat el procés de definició del model a seguir, continuar treballant de manera col·lectiva i participada en la implementació de les propostes. Aquesta és la finalitat del projecte IMPLEMENTACIÓ PARTICIPATIVA DEL PAI DEL SOLSONÈS que s’iniciarà al desembre del 2008 i finalitzarà al juny del 2009. El projecte té l’objectiu específic d’iniciar la implementació del PAI i sobretot motivar perquè aquest procés tingui continuïtat. En aquest sentit en el present projecte es prioritzar la implementació d’aquelles accions més motivadores, funcionant aquestes com a catalitzadores de l’assoliment dels objectius de l’Arada i del projecte en qüestió: la cerca de la responsabilitat col·lectiva en el devenir del territori i en defini-

El projecte es basa en el treball en comissions, formades per gent que viu o que té un vincle afectiu amb el territori. En el procés es detectaran les accions a implementar, s’analitzarà la seva implementació —elaboració dels indicadors de seguiment— i s’organitzarà el temps necessari per a la implementació —elaboració de cronogrames d’actuació— per acabar finalment amb la implementació de l’acció. L’elaboració d’un bon Pla de comunicació és cabdal per assolir l’objectiu motivador del procés. En aquest sentit durant el projecte hi haurà també un retorn constant de la informació mitjançant l’edició d’un butlletí on s’informarà de l’estat del procés, i es duran a terme accions de comunicació que motivin la participació en el procés.

Havent implementat les accions més motivadores i mobilitzadores el procés ha de resoldre en una comnitat més motivada i capacitada per a seguir implementant el PAI i alhora per captar noves necessitats i oportunitats del territori i transformar-les en accions. Sent conscients de què assolir aquest objectiu requereix d’una intervenció més duradera en el temps, en el present projecte es destina part del temps en la cerca de recursos per a garantir la continuïtat de l’intervenció. Per tal de garantir un treball òptim l’àmbit d’actuació, a diferència del projecte ESPAIS, és supramunicipal, i acull als sis municipis del Solsonès que formaren, voluntàriament, una associació per a poder implementar el PAI del Solsonès. Tot i així, des de l’Arada existeix la voluntat de que en un futur les respectives organitzacions territorials per a la implementació es puguin coordinar.