Elaboració del Pla d’Acció Integral del Solsonès

El projecte ESPAIS és un procés participatiu que neix de la inquietud dels membres de l’Arada per a la cerca d’alternatives de desenvolupament rural i de la recuperació de la responsabilitat col·lectiva en el devenir de la realitat territorial i comunitària del lloc on vivim. Emmarcat en el projecte ESPAIS s’ha elaborat una diagnosi socioambiental participativa —resultat de la fase 1-, s’ha consensuat un escenari desitjable per al món rural del Solsonès —resultat de la fase 2— i s’ha definit un Pla d’Acció Integral (PAI) —resultat de la fase 3— que permet transformar la diagnosi en la direcció de l’escenari consensuat així com cercar formes organitzatives per a la mplementació del PAI.

Els grans objectius que persegueix el Pla d’Acció resultant són garantir l’accés a serveis bàsics, reestructurar l’economia local per fer-la més autònoma i diversificar llocs de treball, fomentar la identitat col·lectiva i integrar els col·lectius de risc (dones, joves , gent gran i nouvinguts). Actuant sobre aquest grans eixos el PAI hauria de permetre reconvertir episodis d’èxode rural i garantir la cohesió social i territorial de la comarca. A banda dels resultats anteriors, el projecte deixa al territori resultats no quantificables com l’inici de la mobilització dels actors del territori per a què actuïn col·lectivament i transformin la realitat cap a situacions més desitjables.

El Solsonès: El projecte participatiu ESPAIS, el Pla d’Acció Integral i una radiografia comarcal (tres volums). Publicació del procés participatiu promogut per L’ARADA, projecte ESPAIS. Inclou un manual per a la gestió i promoció de projectes locals.

Cost dels tres volums: 15 €

Cost del primer volum (projecte ESPAIS): 5 €
En aquest primer volum s’expliquen la motivació inicial del projecte, les fases i actuacions de què ha constat, alguns dels resultats genèrics obtinguts i possibles vies que poden ajudar a fer realitat el model d edesenvolupament traçat col·lectivament.

Cost del segon volum (Pla d’Acció Integral. Manual d’ús): 10 €
El segon volum adopta un format de manual amb la intenció de què qualsevol persona o entitat que així ho desitgi pugui tirar endavant alguna de les accions que han estat creades de manera col·lectiva. Cadascuna de les accions és presentada en una fitxa que, agrupada en diferents categories, permet fer una aproximació als objectius que persegueix, els recursos que requereix i altres característiques que en completen la descripció.

Cost del tercer volum, l’annex (Diagnosi Comarcal): 7 €
Més enllà de la creació col·lectiva recollida en els dos volums precedents, en aquest tercer volum s’hi inclou una diagnosi tècnica quantitativa a mode d’annex. L’objectiu de la seva inclusió és permetre un millor coneixement de la comarca del Solsonès des d’una visió basada en dades i xifres que permeten aproximar-se amb major exactitud a diversos aspectes de la realitat sobre la que s’ha actuat.

pai-del-solsones-2 pai-del-solsones pai-del-solsones-1