Diàleg i mediació entre agents locals

La complexitat i ritme dels canvis en l’entorn social, cultural, econòmic i urbanístic de les nostres societats, presenten sovint un repte per abordar-los des de formules de governança democràtica que en garanteixin la millor resposta col·lectiva.

El conflicte o divergències entre ciutadania i administració local és present en tota societat democràtica, és per això que no s’ha d’abordar com una problemàtica a resoldre, sinó com un exercici de treball compartit tant de resolució de conflictes com de prevenció d’aquests. Potenciar espais i canals de diàleg i mediació amb la ciutadania esdevé una aposta que sempre tindrà un resultat positiu.

Abordar un conflicte és la millor manera de resoldre’l, i la figura del mediador permet planificar-ne la intervenció i facilitar un diàleg fluid i fructífer. L’Arada és experta en les tècniques que es treballen des de la investigació-acció-participativa, com l’escolta activa, el sociodrama, esquemes de conflicte, disseny conjunt d’alternatives, etc.