Disseny i execució de projectes d’intervenció comunitària

La complexitat social i econòmica actual evidencia cada dia més la necessitat de fomentar estructures de treball en xarxa que creïn sinèrgies entre grups i actors socials (públics i privats), i entre sectors (social, cultural ocupacional i econòmic). Aquestes hauran de ser capaces de dur a terme projectes integrals de desenvolupament, conscient de què allà on intervé té conseqüències importants sobre altres sectors de la societat, i fer-ho a partir de la optimització de l’ús dels recursos locals.

Entenem la intervenció comunitària com un àmbit d’acció que integra el treball de multitud de realitats a la vegada. On s’incidèix en la millora d’una realitat territorial general o d’una realitat social, cultural o ocupacional concreta, a través de la creació de xarxes i la participació-implicativa de qui viu en l’entorn d’aquella realitat.

La societat reclama projectes que siguin capaços de relacionar i co-potenciar, des de l’objectiu explícit d’integració de col·lectius en risc d’exclusió social en el mercat laboral, la diversificació econòmica, l’articulació territorial, l’atenció a les persones o l’associacionisme.

L’ARADA ofereix serveis de disseny i assessorament de projectes de desenvolupament comunitari i rural des d’una perspectiva holística i endògena, que tinguin per objectiu un desenvolupament integral de la població on s’intervé a partir de l’optimització dels recursos locals (humans, organitzatius, temporals, materials, tecnològics i econòmics), i de la coordinació entre iniciatives i departaments.

 • Projectes realitzats:
  – Projecte ACTUA: Fem Coses al Sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.
  – Barri Amunt. Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Antic de Calaf
  – Pla de Desenvolupament del barri del Xup de Manresa
  – Pla de Desenvolupament del barri de la Balconada de Manresa
  – Pla de Desenvolupament del barri de Montgai